Zákony o střelivu a zbraních


Psychologické testy pro žadatele o zbrojní průkaz, stejně jako podmínky získání zbrojního pasu se řídí zákonem č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu. Vybrali jsme pro vás klíčové pasáže, které se týkají především psychotestů na zbrojní průkaz.


§ 16 Zbrojní průkazy a jejich skupiny

(1) Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu. Doba platnosti zbrojního průkazu je 5 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 5 let.


(2) Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin

 • Skupina A – pro sběratelské účely.
 • Skupina B – pro sportovní účely.
 • Skupina C – pro lovecké účely.
 • Skupina D – pro výkon zaměstnání.
 • Skupina E – pro ochranu zdraví a majetku.
 • Skupina F – k provádění pyrotechnického průzkumu.

§ 20 Zdravotní způsobilost pro vydání zbrojního průkazu

(1) Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření. Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D je posuzujícím lékařem lékař zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 493/2002 Sb. - Část I

Nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu skupin A a B


Nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost

 • 1. organické duševní poruchy včetně poruch symptomatických s výjimkou postencefalitického syndromu,
 • 2. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované intoxikace),
 • 3. schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy.

 • Nemoci, které omezují zdravotní způsobilost

  1. postencefalitický syndrom,
 • 2. poruchy duševní a poruchy chování:
 • a) poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace) v anamnéze.
 • Poznámka: Posouzení eventuální způsobilosti vyžaduje nejméně tříletou abstinenci od ukončení odvykací léčby a je podmíněno posouzením psychiatra i psychologa,
 • b) afektivní poruchy (poruchy nálady),
 • c) závažné neurotické, stresové a somatoformní poruchy, úzkostné a fobické poruchy, poruchy přizpůsobení,
 • d) poruchy osobnosti a chování,
 • e) závažné syndromy poruch chování spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory,
 • f) poruchy v oblasti struktury a dynamiky osobnosti:
 • fa) poruchy pozornosti u déle trvající zátěže,
 • fb) poruchy psychomotoriky,
 • fc) poruchy v oblasti vnímání, myšlení, paměti, rozhodování,
 • fd) poruchy emocí:
 • klon k patickým úzkostným reakcím,
 • nezvládaná agresivita, automutilace, hostilita, destruktivita či nezvládané sebedestruktivní sklony,
 • explozivita, impulzivita aj.,
 • fe) poruchy sociálního přizpůsobení:
 • sklon k přestupování norem, předpisů a zákonů,
 • opakující se konflikty s autoritami,
 • sklon k vyvolávání konfliktů s druhými aj.,
 • ff) poruchy sebehodnocení: narušené schopnosti přiměřeně hodnotit své tělesné a psychické možnosti (například sebepřeceňování, silácké chování, nadměrný sklon riskovat a předvádět se aj.),
 • fg) narušená schopnost řídit se v jednání principem reality a předvídat vývoj sociálních situací a důsledků vlastního jednání,
 • organická onemocnění s psychopatologickou symptomatologií,
 • snížená úroveň intelektu,
 • epilepsie, epileptické syndromy nekompenzované nebo částečně kompenzované, tzn. že délka bezzáchvatového období je kratší než 1 rok nebo stav po prvním epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena anti-epileptická léčba, po dobu minimálně 1 roku od tohoto záchvatu,
 • nemoci neuvedené v tomto oddílu, které vzhledem ke svému charakteru omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem ke sběratelským a sportovním účelům.

 • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 493/2002 Sb. - Část I

  Nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu skupin C, D a E


  Nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost


 • 1. organické duševní poruchy včetně poruch symptomatických s výjimkou postencefalitického syndromu,
 • 2. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace),
 • 3. schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy,
 • 4. mentální retardace,
 • 5. systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu,
 • 6. extrapyramidové a pohybové poruchy,
 • 7. degenerativní nemoci nervové soustavy nezařazené výše,
 • 8. epilepsie, epileptické syndromy, kataplexie,
 • 9. snížení zrakové ostrosti pod 6/12 na každém oku zvlášť po korekci,
 • 10. poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 6 metrů,
 • 11. nemoci vnitřního ucha provázené poruchami rovnováhy.

 • Nemoci, které omezují zdravotní způsobilost

 • 1. postencefalitický syndrom,
 • 2. poruchy duševní a poruchy chování - viz část I oddíl 2 položka 2,
 • 3. organická onemocnění s psychopatologickou symptomatologií,
 • 4. snížená úroveň intelektu,
 • 5. nemoci nervové soustavy:
 • a) demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy,
 • b) onemocnění, která nesporně vylučují nebo omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem: onemocnění nervů, nervových kořenů a pletení, polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy,
 • c) epilepsie, epileptické syndromy nebo stav po epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba, po 10 letech od vysazení léčby,
 • 6. nemoci oka a očních adnex:
 • a) jiné nemoci oka a očních adnex, které nesporně omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem,
 • b) snížení zrakové ostrosti nedosahující snížení zrakové ostrosti podle oddílu 1, přičemž jednookost se připouští, je-li na zbývajícím oku zraková ostrost 6/6 s korekcí,
 • 7. nemoci ucha a bradavkového výběžku:
 • a) nedoslýchavost,
 • b) jiná onemocnění ucha, která omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem. Poznámka: Ve sporných případech je nutné podrobné audiologické a vestibulární vyšetření,
 • 8. nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně ovlivňující funkci horních končetin, nemoci endokrinní a přeměny látek, jakož i další nemoci, které nesporně vylučují nebo omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem.
 • Je organizovaná policí ČR na příslušné střelnici ve vašem kraji a skládá se ze dvou částí – praktické a teoretické.
 • Při teoretické zkoušce dostanete 30 otázek z celkového počtu 485.
 • Praktická část prověří vaše schopnosti manipulovat se zbraní, stejně jako ostrou střelbu na terč.

Bude vám vydán zbrojní průkaz

 • Když úspěšně vykonáte zkoušku odborné způsobilosti, budete mít potvrzení od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti a případně úspěšně zvládnete i psychotesty, bude vám vydán zbrojní průkaz.

Telefon
Mobil:
+420 607 46 51 46
Otevírací doba

8:00 - 18:00 Po - Ne